N-xt lannoitteet:

 

Terve maa – terveet kasvit – terveet eläimet

lannoitesarja. Lannoitesarja sisältää nestemäiset N-, NP- ja NPKlannoitteet
nurmelle, viljalle sekä erikoiskasveille (mm. peruna,
vihannekset, marjat). Nestemäisiä kasvulannoitteita voidaan
levittää maahan sijoituslannoituksena tai pintalevityksenä sekä
lehtilannoituksena kasvustoon tavallista kasvinsuojeluruiskua
käyttäen. N-xt lannoitteet ylläpitävät maan hedelmällisyyttä ja
maanrakenteen hyviä fysiologisia ominaisuuksia, kuten
partikkelikokoa, rakennetta ja oikeaa pH-arvoa. N-xt lannoitteilla
ravinteet sijoittuvat sinne missä niitä kulloinkin tarvitaan eli
kasvun alkuvaiheessa kasvien juurille ja myöhemmässä kasvun
vaiheessa suoraan lehdille.

N-xt lannoitteet eivät huuhtoudu pois maasta

N-xt-lannoitteissa halutut ravinteet on yhdistetty komplekseiksi yhdisteiksi käyttäen
hyödyksi plus- ja miinus-varauksia. Tämä kompleksi estää toisaalta ravinteiden
hallitsematonta pidättymistä maahan, mutta myös niiden huuhtoutumista pois kasvien
ulottuvilta, mikä on perinteisten ravinnesuoloihin pohjautuvien lannoitteiden ongelmana.
Kun perinteisten lannoitteiden suolat reagoivat maassa olevien muiden alkuaineiden
kanssa, muuttuu osa ravinteista kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Näin ei
kompleksilannoitteilla tapahdu. N-xt lannoitteet ovat hyvin ympäristöystävällisiä.

N-xt lannoitteet edistävät maan pieneliötoimintaa

N-xt lannoitteita käytettäessä maan pieneliötoiminta vilkastuu ja maan rakeen paranee. Nxt
kompleksilannoitteet edistävät hyvää juuriston muodostusta, mikä lisää orgaanisen
aineen määrää maassa ja parantaa kasvien ravinteiden saatavuutta. Myös maan
pieneliötoiminnan on todettu vilkastuneen, mikä taasen parantaa maan rakennetta ja
ravintoaineiden vaihtoa kasvin ja maapartikkeleiden välillä. Kaikki nämä tekijät yleensä
lisäävät myös satoa.

N-xt lannoitteet mahdollistavat lannoituksen jaksottamisen

N-xt kompleksilannoitteet antavat aivan uuden mahdollisuuden jaksottaa kasvukauden
aikaista lannoitusta kasvin tarpeiden ja kulloistenkin kasvuolosuhteiden mukaisesti.
Perinteisellä lannoitusmenetelmällä esimerkiksi viljan viljelyssä kaikki ravinteet on annettu
peltoon keväällä ja sen jälkeen toivotaan, että kesän ilmat ja olosuhteet olisivat suotuisat ja
antaisivat hyvän sadon. Valitettavasti emme kuitenkaan koskaan tiedä keväällä
minkälainen kesästä tulee. Uudella nestemäisten lannoitteiden ohjelmalla voidaan
lannoitusta säätää tilanteen ja olosuhteiden mukaan kasvukauden edetessä ja näin saada
säästöä sekä parempi sato niin laadultaan kuin määrältäänkin.
N-xt lannoitteet voi levittää lietteen kanssa

N-xt lannoitteita voidaan levittää myös lietteen levityksen yhteydessä.

Sekoittaminen lietteeseen pitää tapahtua mahdollisimman lähellä lietteen multaamista eli esimerkiksi
lietevaunun levitysvantaissa. Lannoitteen voi sekoittaa myös lietevaunussa, mutta ei
kuitenkaan lietesäiliössä. N-xt lannoite parantaa myös lietteen typen hyväksikäyttöä, koska
lannoite laskee hetkellisesti lietteen pH:ta ja siten vähentää typen haihtumista heti
levityksen jälkeen. N-xt kompleksilannoitteiden avulla voidaan vähentää lietteen haitallisia
vaikutuksia maamikrobistoon. Lietteen yhteydessä levittäminen säästää työtä.

N-xt lannoitteet parantavat rehun maittavuutta

N-xt lannoitteet sisältävät typpeä ammoniumtyppenä (NH4+), jonka kasvi ottaa maasta
aktiivisesti. Ammoniumtyppi muutetaan juuristossa heti imeytymisen jälkeen amiditypeksi
(NH2+). Amidityppi on erittäin hyvin kasvin hyväksikäytettävissä. Kun kasvi muodostaa
ammoniumtypestä amidityppeä ja edelleen aminohappoja, vapautuu samalla energiaa
maaperään. Tämä vapautuva energia parantaa maanlämpötaloutta. Kasviin ei myöskään
kerry liikaa nitraattityppeä, mikä parantaa säilörehun ja laidunnurmen maittavuutta ja
lopulta näkyy positiivisesti karjan terveydessä. Yhdistelmänä käytettävä fosfori on myös
tehokkaammin kasvien hyväksikäytettävissä ja huuhtoutuminen vesistöihin vähenee.

N-xt lannoitteissa on erinomainen hyötysuhde

Paremmasta hyötysuhteesta johtuen lannoitteen kautta maahan levitettävää typen määrää
voidaan laskea 20 % ja fosforin määrää jopa 30-40 % sadon huonontumatta. Jos
kasvulannoite levitetään lehdille, riittää vain 1/3 osa siitä typen määrästä, joka pitäisi antaa
maahan levitettäviä suoloihin perustuvia lannoitteita käytettäessä. Oikea lannoitevalinta
parantaa merkittävästi myös sadon laatua. Perunalla tämä ilmenee vähäisempänä rupena
ja tasakokoisempina ja –muotoisempina mukuloina.

N-xt lannoitteet vähentävät lakoisuutta

Perinteisiä nitraattipitoisia lannoitteita käytettäessä kasvin soluihin kertyy runsaasti vettä.
Vesi antaa kasvustolle tumman vihreän värin. Runsas vesimäärä kasvissa lisää solujen
kokoa, mikä taasen heikentää kasvin solujen seinämäpaksuutta. Tämä altistaa kasvin
lakoisuudelle. Ohuempi soluseinämäpaksuus vähentää kasvin kykyä vastustaa
kasvitauteja. N-xt lannoitteita käytettäessä kasvin soluihin ei kerry samalla tavalla vettä.
Kasvi voi näyttää hieman vaaleammalta, mutta sen rakenne on kestävämpi lakoisuutta ja
kasvitautejakin vastaan.

N-xt lannoitteet toimivat kuivissakin olosuhteissa

Suomen suveen kuuluu useimmiten jossakin vaiheessa hyvin kuiva kausi. Perinteisissä lannoitteissa
typpi on pääasiassa nitraattimuodossa. Se imeytyy kasviin passiivisesti ja ainoastaan silloin, kun
vettä on kasvin käytettävissä. Kuivana kautena kasvi kärsii typen puutteesta. N-xt lannoitteissa
typpi on kasvissa ammoniumtyppenä, mitä kasvi ottaa juurillaan aktiivisesti. Sen mekanismin
toiminta ei ole lainkaan niin riippuvainen vesitilanteesta. Kuivana kautena N-xt lannoitteet voi
levittää myös suoraan lehdille, jolloin typen imeytyminen on erinomaista ja typen saanti
varmistettu.

Comments are closed.